Cameratoezicht. Zin of Onzin.

De gemeente MiddenDrenthe overweegt om cameratoezicht te gaan instellen. De vraag is dan of het middel het doel wel heiligt.

Toepassing
Sinds in 2006 cameratoezicht is mogelijk gemaakt via de Gemeente wet, is het aantal gemeentes dat hier gebruik van maakt sterk toegenomen. Vooral in de grote steden is het aantal camera's per 1000 inwoners substantieel hoog te noemen.
Met name in uitgaans centra en plaatsen waar veel criminaliteit voorkomt, worden camera's veelvuldig opgehangen als toevoeging op de al bestaande toezichtfuncties. Opvallend is dat in veel gevallen de beelden achteraf worden bekeken en het realtime volgen beperkt is. Terwijl dit toch de bedoeling is. Een extra paar 'ogen'.

Effectiviteit.
De belangrijkste reden die  gemeentes aanvoeren voor plaatsing van camera's is het verbeteren van de veiligheid, zowel functioneel als gevoelsmatig.

De onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn in binnen - en buitenland laten echter niet zien dat cameratoezicht leidt tot een structurele en significante daling van de criminaliteit. Ook is er geen bewijs uit de metadata dat door camera toepassing de opsporingskwaliteit toeneemt. Wel is er bij het publiek gemiddeld genomen een toegenomen gevoel van veiligheid.

Privacy.
Omdat de Gemeentewet zodanig is aangepast is aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens niet meer vereist. De gegevensverwerking bij cameratoezicht in het kader van de handhaving van de openbare orde valt sinds 2008 onder artikel 8 of 9 van de Wet Politiegegevens.

Het recht op privacy wordt in verschillende internationale verdragen gegarandeerd. In artikel 17 van het VN-verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten uit 1966 staat:
    Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.

Een belangrijke grondslag die hier uit volgt is dat een burger beschermt blijft tegen een opdringerige overheid die onnodig informatie verzamelt die in voorkomend geval tegen de burger gebruikt kan worden zonder dat hiervoor voldoende grond voor is. De Overheid heeft namelijk unieke rechten gekregen in de vorm van aanhouding, opsluiting en toepassing van proportioneel geweld tegen de burger.  Camera toezicht en vastlegging van beelden tasten deze privacy aan.

Conclusie.
De Gemeenteraad moet zich goed achter haar oren krabben alvorens zij overgaat tot het toelaten van cameratoezicht. Het argument dat het meer veiligheid oplevert of de opsporing verbetert wordt door geen enkel onderzoek op dit gebied bevestigt. Er zijn geen statistische significante verbanden op dit punt gevonden.

Het is eerder de vraag of niet het reguliere politietoezicht tekort schiet. Het percentage opgeloste misdrijven ligt in Nederland beduidend lager dan in omringende landen. Niet cameratoezicht maar het algeheel functioneren van het justitieel apparaat ligt daaraan ten grondslag. Het is dus opportuun om daarin het geld te investeren dan in CCV die zijn toegevoegde waarde tot op heden nog nooit heeft bewezen.

http://web.archive.org/web/20070929001833/http://www.dsp-groep.nl/cms/uploadedfiles/ukevaluation2005.pdf
http://www.regioplan.nl/media/pdf/id/872/file_name/1985-viermeting-cameratoezicht-op-openbare-plaatsen.pdf