Bijdrage perspectief nota 2015

Vorig jaar waren de perspectief lijntjes van het toen pasgevormde college nog vaag en dun in potlood. Nu staat het er allemaal al wat helderder op. GroenLinks is blij met de stappen die gezet zijn om op een andere meer duale manier met elkaar samen te werken.

Ook de andere nieuwe manier om de begroting in te richten juicht GroenLinks toe.
We beseffen dat daar ook risico's bij komen bijvoorbeeld de kans dat je niet altijd een overschot hebt. Op de langere termijn ziet GroenLinks veel voordelen van dit modernere financiële beleid. Financieel beleid dat volgens GroenLinks overigens altijd dienend aan het overige beleid moet blijven.

Vele onderwerpen hebben afgelopen jaar voor onze gemeente de nodige aandacht en energie gevraagd. Bijvoorbeeld:

De transities in het sociale domein.
Er is hard gewerkt door mensen op de werkvloer waardoor er al heel veel op de rails is gezet in het eerste half jaar van 2015. GroenLinks wil de vinger aan de pols houden en snel daar kunnen bijsturen waar dat nodig is.

Onderwijs jeugdzorg.
GroenLinks vindt het de taak van het onderwijs en de jeugdzorg om ervoor te zorgen dat kinderen met problemen op kunnen groeien tot volwaardig in de maatschappij meedraaiende volwassenen. Wanneer deze kinderen niet de juiste begeleiding krijgen groeien ze op van kinderen met problemen naar volwassen met problemen, die bijvoorbeeld tot in lengte van jaren een beroep op de gemeenschap moeten blijven doen. De wethouder zegt regelmatig als het over de kwaliteit van onderwijs gaat, hier gaan wij niet over. Maar de gevolgen van eventueel falend onderwijs komen dus wel weer bij de gemeente terecht. Dus wil GroenLinks dat de gemeente om de kwaliteit te ondersteunen wel in gesprek blijft met het  onderwijs en samenwerking met de jeugdzorg stimuleert.

Milieu en duurzaamheid.
GroenLinks is deel van de coalitie omdat we vinden dat Midden-Drenthe aan de bak moet voor ons milieu. We hebben nu een duurzaamheidsprogramma Midden-Drenthe. Dat is mooi maar helaas deels een opsomming van activiteiten die voor een heel groot deel al voordat dit programma geschreven is, in onze gemeente plaats vonden. Wij zijn dan ook behoorlijk teleurgesteld en vinden dat er te weinig innovatieve initiatieven genomen zijn om ons milieu te sparen.

In het duurzaamheidsprogramma wordt ingezet op energiebesparing. We zien ook een landelijke trend dat afgesproken  doelstellingen betreft het terugdringen van CO2 uitstoot niet wordt gehaald. De rechter heeft de Nederlandse staat hier zelfs op aan gesproken. Klimaatverandering is een groot gevaar, laten we ons dit alsjeblieft ook voor Midden- Drenthe realiseren !

GVVP mogelijkheden.
 De elektrische fiets maakt de fiets voor veel meer van onze inwoners tot een mogelijk volwaardig vervoersalternatief. Maar helaas zijn veel fietsroutes nog voornamelijk vanuit recreatie gedachte aangelegd, en niet als meest efficiënte route. Nou hebben wij natuurlijk niets tegen toeristische fietspaden. GroenLinks wil echter dat de niet toeristische fietsers als minstens gelijkwaardige verkeersdeelnemers gezien worden. Fietsroutes moeten daarop aangepast worden, vaak wordt de fiets voorrang ontnomen met als argument de verkeersveiligheid. Maar door kruisingen anders aan te leggen bv met op de juiste plaats verhogingen kan de fiets wel veilig voorrang krijgen. Dit geld in het bijzonder voor rotondes. Door ook de maximum snelheid op wegen zonder gescheiden fietspad terug te brengen naar 60 km per uur kan ook hier de fiets aantrekkelijker worden. ( dit heeft ook nog voordelen op kosten en overlast gebied).

Stenen woestijn versus groene oase
Overvloedige plensbuien komen steeds vaker voor. Volgens het KNMI neemt de kans hierop in de toekomst alleen maar toe. Al dat water dat via het riool wordt afgevoerd kan op den duur grote problemen gaan geven, met name in de kernen van Midden-Drenthe. Kelders kunnen onder lopen en vuil van het overbelast riool komt in het oppervlakte water terecht. Extra kosten voor de gemeente.

Is er een oplossing, jawel: tuinen met veel planten en weinig vérharding
Waarom zijn groene tuinen een oplossing voor wateroverlast?  Het water kan wegzakken in de grond, zo komt het niet in het riool terecht, het is goed voor het op peil houden van het grondwater. Maar er is meer, planten verdampen het water wat ze opzuigen uit de grond. ( bij een conifeer bereikt zelfs 40% van de regen die erop valt,de grond niet) Al die verdamping heeft als plezierige bijkomstigheid dat de tuin er op hete zomerdagen door gekoeld wordt. Met andere woorden : een groene tuin helpt tegen wateroverlast maar zorgt ook voor een aangenamer klimaat. De absorptie capaciteit van een tuin wordt nog beter benut als het regenwater dat normaal gesproken via de dakgoot en de regenpijp het riool instroomt, ook in de tuin wordt opgevangen. Dat heet het afkoppelen van hemelwaterafvoer, in verschillende gemeentes kun je hiervoor subsidie krijgen.

Ook groene daken zijn goed, want die verdampen 70% van de regen over een periode van een jaar. Wat let ons als groene/ duurzame/sociale gemeente. GroenLinks wil graag Een volgende stap te maken en een stimuleringssubsidie mogelijk te maken t.a.v het duurzamer opvangen van regenwater voor inwoners van onze gemeente!

GroenLinks vindt dat we ook hierin het voortouw moeten nemen en het niet alleen laten afhangen van burgerinitiatieven. Behoud van een aangenaam en schoon leefklimaat is belangrijk ook voor onze gezondheid. laten we bewust zuinig omgaan met onze aardbol en hierin als gemeente sturend zijn. GroenLinks zal op deze terreinen een motie indienen bij de begroting.