Tijdens de algemene beschouwingen op 5 juli 2012 is de perspectiefnota van het College besproken. GroenLinks heeft daarbij de intentie verklaring gepresenteerd die is opgesteld met Green Spread en Attero om bij Wijster het grootste Zonnepark van Nederland te realiseren.

In tegenstelling tot sommige andere gemeente heeft het college besloten om in deze raad toch met een perspectiefnota te komen.Ondanks alle onzekerheden in verband met de komende verkiezingen, vinden wij het toch belangrijk het college richtlijnen mee te geven voor de komende begroting.Ondanks dat er in 2013 ook weer fors bezuinigt moet worden, probeert het college het thema “mensen centraal” overeind te houden. Zoals bij de algemene uitgangspunten in de perspectiefnota staat “ we ontzien waar mogelijk kwetsbare groepen”.
Op drie punten vinden wij dit te mager ingevuld.

Ten 1e : Vluchtelingenwerk.
Nu de overheid de taalcoaches niet meer subsidieert, vinden wij het toch belangrijk dat dit project  wordt voortgezet.
Een taalcoach is meer dan alleen begeleiding in de Nederlandse taal. Het is helpen integreren in de Nederlandse maatschappij en letterlijk het helpen vinden van een stageplek of werk. Uit ervaring weet ik dat taalcoaches vluchtelingen hebben geholpen de taal der mate te beheersen dat zij nu uit de bijstand zijn en volledig participeren in de maatschappij. Taalcoaches zijn vrijwilligers, maar hebben wel behoefte aan de kennis en kunde van een aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt en daarmee de eindverantwoordelijkheid dreigt te verdwijnen als wij niet de bezuiniging van de centrale overheid als gemeente opvangen.

Ten 2e : de W.M.O.
In de commissie vergadering van 3 weken geleden is dit opiniërend aan de orde geweest. Een beleidsstuk zonder plan van aanpak en zonder enige financiële invulling, laat staat bezuiniging. Wij vragen ons dan ook af waar deze beoogde € 70.000,-  op gebaseerd is. Zonder onderliggend beleid lijkt ons dit niet opportuun om dit nu al in te boeken.

Ten 3e : Verslavingszorg:
Het is nog maar 3 jaar geleden dat we de nota “dweilen met de tap open” hebben vastgesteld. Is de visie van de raad dusdanig veranderd dat wij nu 100% de verslavingszorg wegbezuinigen? Onvoorstelbaar als we naar de meest recente cijfers van het comazuipen kijken. Beter voorzorg op jonge leeftijd dan een toename van verslaafden in de afkickklinieken van VNN.

Als 4e : Icare
Het college stelt een korting voor van 10% zonder enige richtlijn welke zorg wij voor de 0-4 jarigen niet meer belangrijk vinden. Graag willen wij voor de begrotingsvergadering van 5 november weten of Icare dit denkt te kunnen realiseren zonder het beleid aan te tasten.

Dan enkele financiële vragen en opmerkingen ten aanzien van de bezuinigingen:
Ten 1e :  Hoe verhoud de hoogte van de toeristenbelasting zich ten opzichte van de andere Drentse gemeenten?
Ten 2e : Indexering naar 0%. Als wij de vervangingsinvesteringen niet meer indexeren, lopen wij dan niet het risico verliezen naar de toekomst te schuiven?
Ten 3e : De hertenkampen. Wij vinden de bezuiniging op de hertenkampen wel erg abrupt. Wij zouden dat liever gespreid in de tijd zien.

Bestedingswensen
Ten 1e  natuurlijk Beilen Oost. Zoals u weet is GroenLinks tegen de realisering van Beilen Oost op dit moment. Dus uiteraard stemmen wij tegen dit bestedingsvoorstel.

Ten 2e : Parkeerplaatsen.
In spier wil men 40 parkeerplaatsen extra aanleggen, voornamelijk ten bate van de ondernemers. Wij gaan er van uit dat de ondernemers hier reëel aan bijdragen. En dat de € 65.000,- naar beneden kan worden bijgesteld.

Het Perspectief:
Het college heeft in deze perspectiefnota door strategisch te bezuinigen ruimte gecreëerd om de noodzakelijke bestedingen in de toekomst mogelijk te maken. In sobere tijden is dat al een mooi perspectief. GroenLinks wil het college steunen door daar nog een nieuw perspectief aan toe te voegen.

Ten eerste willen wij doorgaan op de ingeslagen weg om te onderzoeken of wij op termijn een millenniumgemeente kunnen worden. De daarvoor ongestelde werkgroep zal in het najaar met een aanbeveling komen gebaseerd op het rapport van Toyah Rodhouse.

Zonne park Wijster

GroenLinks vindt het belangrijk om een grote bijdrage te leveren aan het realiseren van de Klimaat en Energie doelstellingen en CO2 uitstoot te verminderen. Daarbij zijn wij overtuigd dat samenwerking tussen lokale overheid en marktpartijen rendabele projecten op kunnen leveren.

Gezien het feit dat Tweesporenland al jaren leeg ligt, is GroenLinks met Attero in gesprek gegaan om de mogelijkheid tot grondgebonden zonnepanelen te onderzoeken. Attero kwam zelf met het voorstel om hier de vuilstortplaats voor te gebruiken. Bij de realisatie van de plannen heeft GroenLinks hulp gezocht bij Green Spread. Een bureau dat de ervaring en expertise in huis heeft en vaak lokale overheden adviseert. Ondertussen zijn wij hier 2 jaar mee bezig en is het project bijna afgerond. De intentieovereenkomst is getekend, het wachten is op de juridische afwerking. Voor de begrotingsvergadering zullen wij hier graag een informatieavond over verzorgen. 

Wil het college nadenken over het perspectief om het grootste zonnepark van Nederland te helpen realiseren. Waarbij Midden-Drenthe als pilot zal dienen voor 14 andere stortlocaties.

Attero en Green Spread willen graag een gesprek met het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van burgerparticipatie, eventuele gemeentelijke participatie en over de aanpassing van het bestemmingsplan. Dit park zal Midden-Drenthe landelijk op de kaart zetten.

De samenvatting van de Intentie verklaring van GroenLinks, Green Spread en Attero overhandig ik u hierbij.