Uitgelicht

Op 29 april 2014 heeft de nieuwe coalitie van PVDA, CDA, Christenunie en GroenLinks het bereikte akkoord gepresenteerd. In dat akkoord staan twee zaken centraal: Sociaal en Duurzaam. GroenLinks zal samen met haar coalitiepartners een actieve rol gaan vervullen bij het realiseren van haar duurzame ambities.

Gereed voor de toekomst.
Een van de redenen voor GroenLinks om deel te nemen, is  het realiseren van een stabiel bestuur. Met de komende decentralisatie van Zorg en Participatie, komt er veel werk op de gemeente af. Veel burgers maken zich terecht zorgen over de mogelijke consequenties. Als GroenLinks vinden we het belangrijk dat de burger kan vertrouwen op een goed en sociaal bestuur die ervoor zorgt dat mensen die onze aandacht nodig hebben, niet in de knel komen.

Duurzaam.
Duurzaamheid in de breedste zin is een van de twee pijlers onder het akkoord. Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Van de manier waarop we met ons lokale milieu omgaan, inkoop van grondstoffen,  verbruik van energie maar ook hoe we met elkaar omgaan binnen onze samenleving.

In MiddenDrenthe zijn al veel lokale duurzame initiatieven waar deze coalitie graag  bij aansluit en zal ondersteunen.  Duurzaamheid wordt een zelfstandig onderdeel van het takkenpakket van een van de wethouders.

Als coalitie geven we het college de opdracht mee om een duurzaamheidsprogramma te ontwikkelen die is gebaseerd op de GDI index(1) en waarbij wordt aangesloten om MiddenDrenthe te ontwikkelen op het gebied van Fair Trade. Ook op het gebied van wonen, werken en bedrijvigheid zal duurzaamheid een belangrijke pijler zijn bij toekomstige ontwikkelingen en besluiten.

Sociaal.
De komende decentralisaties zullen veel werk en onzekerheid met zich meebrengen. In het akkoord is dan ook vastgesteld dat er zeker een bestuursperiode nodig zal zijn om de balans te vinden. Waar nodig is de coalitie bereid incidenteel middelen aan te wenden om knelpunten op te lossen.

De leefbaarheid van onze gemeente en de zorg voor elkaar zijn belangrijke elementen. Samen met de burgers, instellingen en bedrijven zal de coalitie continue initiatieven en pilots ondersteunen. De aanpak 'Dorpen staan centraal' blijft een centraal van het beleid. Op die manier wil de coalitie zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeftes, wensen en mogelijkheden van de dorpen en wijken.

Samen voor elkaar zorgen.
Mantelzorgers en vrijwilligers vormen een cruciale rol in onze samenleving. Om die reden wordt er beleid ontwikkelt om de inzet van mantelzorgers en andere vrijwilligers te stimuleren en daarvoor ruimte te scheppen, als het nodig is ook in de vorm van financiële ondersteuning. Bij de totstandkoming van dit beleid zullen we Mantelzorg Midden-Drenthe nadrukkelijk betrekken. In dat beleid houden we rekening met de trend dat vrijwilligers voor kortdurende taken makkelijker te vinden zijn dan vrijwilligers voor een structurele, meerjarige taak.

Financieel.
Ook voor MiddenDrenthe ligt er een flinke bezuinigingsopdracht op tafel. Voor het orde houden van de begroting wordt er voor drie miljoen aan bezuinigingen ingeboekt. Deze bezuinigingen zullen echter niet ontwrichtend zijn in het maatschappelijk speelveld en houdt nadrukkelijk rekening met de veranderingen in de samenleving.

Drie wethouders.
Bijzonder is dat het college niet zal worden uitgebreid met een wethouder van GroenLinks. Als GroenLinks vinden wij dat , in een tijd waarbij veel gevraagd wordt van burgers, instellingen en bedrijven  maar ook van de ambtelijke organisatie, het niet past om het college uit te breiden. Deze uitbreiding zou een significante kostenverhoging met zich meebrengen. De extra taken als gevolg van de decentralisaties zullen verdeeld worden over de drie wethouders van PVDA, CDA en Christenunie.

Conclusie.
Als GroenLinks kunnen wij terugkijken op een constructief overleg waar de betrokken partijen een duidelijke visie voor de toekomst hebben neergezet. Ondanks het feit dat GroenLinks als kleinste partij deelnam, is het overleg open, constructief en gelijkwaardig geweest op alle onderdelen van het akkoord. Kwaliteit en inhoudelijkheid waren leidend tijdens de besprekingen.

Als GroenLinks zijn we zeer tevreden over het bereikte akkoord. De twee pijlers, Sociaal en Duurzaamheid, zijn stevig verankerd in het akkoord. Daarmee is de basis gelegd voor een sociaal, duurzaam en stabiel beleid voor de komende jaren.

Rudie Weima - Fractievoorzitter

Hans Groen - Bestuurslid

 

1 GDI: Gemeentelijke Duurzaamheids Index. Middendrenthe neemt middenpositie in op plaats 244 van de 408 aangesloten gemeentes.