Schone economie

De economie is niet langer allesbepalend maar zij staat in dienst van de samenleving en dient een duurzame omgeving niet in de weg te staan. Er is meer van waarde dan alleen materiële zaken.

Onze gemeenschappen, de sociale verbanden en onze prachtige natuur dienen gekoesterd te worden. De circulaire – en deel economie is hierbij van belang. Ook de lokale economie, streekproducten en landwinkels worden zo goed mogelijk gefaciliteerd.

Innovatie

Dat moet anders. Dat kan anders. Het is tijd om te investeren in een nieuwe, schone economie. We investeren in groene energie, zoals windmolens op zee, in energiezuinige woningen en schoon openbaar vervoer. Dat zorgt voor duizenden goede, groene banen in de nieuwe industrie en in de schone energie. Nieuwe technologie, zoals elektrisch rijden, biedt kansen om de economie schoner te organiseren. We willen dat ons land de thuishaven wordt van een nieuwe generatie groene ondernemers die met hun innovaties de wereld veroveren.

  • We stimuleren fairtrade en lokale duurzaamheidinitiatieven.
  • We zetten vol in op een circulaire economie
  • MiddenDrenthe is in 2050 energieneutraal
  • We stimuleren bedrijven die volledig op een duurzame bedrijfsvoering inzetten

Landbouw, akkerbouw, veeteelt en tuinbouw

 

De uitwisseling van kennis en ervaring tussen biologische en gangbare landbouw neemt elk jaar  toe. De gemeente zal een actieve en ondersteunende rol spelen bij veranderingsprocessen binnen de landbouw. Kwaliteit, milieu, biodiversiteit en leefbaarheid staan centraal in de samenleving. Om dat te realiseren zal de gemeente de vestiging van biologische akker, tuin – en veeteeltbedrijven stimuleren. Landbouwgrond dat direct grenst aan natuurgebieden en aan gebieden met een hoge natuur [wetenschappelijke] waarde, zal niet worden aangewend voor gebruik van intensieve landbouw. De gemeente bevordert het dierenwelzijn en staat geen (nieuwe) intensieve veehouderij en megastallen toe binnen haar grenzen.

Vervoer

De auto is nog steeds en té vaak het enige vervoersalternatief. Het gemeentelijk beleid dient er op gericht te zijn om autogebruik terug te dringen. Mensen worden gestimuleerd om te fietsen, gezamenlijk de auto te gebruiken, noaberhulp te bieden. Daar waar (bedrijfs-)autogebruik noodzakelijk is stimuleert de gemeente het gebruik van elektrische aandrijving, van schonere brandstof.

Veel inwoners ondervinden hinder van het geheel of gedeeltelijk wegvallen van openbaar vervoer/lijndiensten. Dit wordt gecompenseerd door het inzetten van alternatieven als de belbus, de buurt¬bus, de (trein)taxi en carpooling. Ook het inzetten van kleine busjes buiten de spits is nodig.

  • Een frequente, snelle en comfortabele treinverbinding met de Randstad, moet behouden blijven, resp. worden hersteld.
  • Het gebruik van elektrische fietsen, scooters en auto’s wordt vergemakkelijkt. De gemeente zal een goede spreiding van oplaadpunten stimuleren.
  • De aansluitingen op elkaar van lijnbussen en treinen worden verbeterd. Hierdoor wordt het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.

Word lid